Strategi

Triple Steelix är ett innovationssystem; en struktur för att underlätta för innovationer och nytänkande att ta steget från idé till verklighet. Med innovationer menas inte nödvändigtvis nyskapande tekniska lösningar, det kan lika gärna handla om förbättrade produktionsmetoder, rationellt utnyttjande av nya stålsorter eller effektiva metoder för service av olika slag.

Triple Helix en beprövad arbetsmetod
Triple Steelix bygger på en väl beprövad arbetsmetod för att stimulera utveckling och tillväxt. Metoden kallas Triple Helix och är ett målinriktat och obyråkratiskt samarbete mellan företag, myndigheter och forskare där man snabbt kan skapa, pröva och förverkliga nya idéer. I samspelet mellan dessa tre parter finns grunden för utveckling och tillväxt. (Namnet Triple Helix är hämtad från bilden av DNA-spiralen med dess spiraler.)

Idéerna ska utvecklas hela vägen till färdiga produkter eller tjänster. Verklig tillväxt skapas först när innovationer blir till lönsamma och långsiktigt konkurrenskraftiga produkter och företag.

Strategi
I Bergslagen finns idag ett betydande antal materialförädlande verkstads- och stålföretag som tillsammans med teknik- och tjänsteföretag bildar ett starkt stålkluster. Den strategiska idén för Triple Steelix är att som aktiv plattform (samordnare/möjliggörare) skapa en dynamisk och innovativ arena där aktörerna aktivt och gemensamt lär av varandras erfarenheter, utbyter kunskap, genererar nya affärer och går samman för att utveckla nya produkter, tjänster eller företag. Den samlade kunskapen inom företagen, tillsammans med regionala resurser inom forskning och offentlig sektor, ger stor potential att förädla och stärka området genom utveckling och förnyelse av arbetssätt till ett effektivt innovationssystem.

Strategin kan sammanfattas i följande punkter:

• Skapa och koppla nätverk till företag, kommuner och högskolor för
att utveckla Innovationssystemet
• Stärka kompetensutveckling och ledarskap på regional nivå samt
inom Innovationssystemet
• Säkerställa långsiktighet för hållbar organisation för samverkans
struktur