Hållbarhet

Triple Steelix verksamhet syftar till att från innovationer skapa förutsättningar för nya företag, tjänster och produkter. 

I processen är hållbarhet avgörande för att en idé ska utvecklas vidare och etableras på marknaden.

Vi tar hänsyn till hållbarhet ur olika perspektiv, ekonomisk, grön och social hållbarhet. De är alla tre drivkrafter för utveckling och är en avgörande förutsättning för den framtida välfärden.

Den gröna tillväxten har en stor potential där entreprenörskap kan skapa nya affärsområden och är därför prioriterat inom Triple Steelix verksamhet. Den sociala hållbarheten är viktig för attraktiva arbetsplatser och för att behålla och utveckla kompetens i regionen. Det är en nyckel för att lyckas med projekt som utvecklar metoder för kompetensförsörjning.

Ekonomisk hållbarhet för alla våra initiativ ger konkurrenskraft till våra projekt och därmed ett bidrag till regionens ekonomiska utveckling.

Grön tillväxt enligt Triple Steelix är exempelvis:

  • ● minskad resursanvändning, som material eller vatten, lägre energiförbrukning, effektivare system och processer, exempelvis utrustning som enbart utnyttjar energi då den faktiskt används eller är effektivare, nya material som kan bidra till sänkt förbrukning eller teknikskiften till förmån för mer energieffektiv teknik.
  • ● att minimera utsläpp av skadliga ämnen till luft, mark och vatten genom att giftiga eller förorenande ämnen helt undviks eller genom att de tas omhand på ett sätt så att de inte gör skada, att ändliga råvaror ersätts med förnybara, eller sällsynta ämnen med sådana som finns i större mängder eller kan utvinnas på ett mindre skadligt sätt,
  • ● ökad återvinning, återanvändning av produkter, komponenter, material eller substanser samt stärkta förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster eller att skapa nya kommersiella material från restprodukter.

Socialt hållbar tillväxt enligt Triple Steelix är exempelvis

  • ● att människors idéer, kunskaper och förmågor (oavsett kön, etnicitet, ålder mm) tas till vara för innovation, hållbar tillväxt och välfärd.
  • ● att innovativa lösningar skapas som svarar mot människors behov, preferenser och efterfrågan (oavsett kön, etnicitet, ålder mm) och bidrar till en inkluderande, jämlik och demokratisk samhällsutveckling.
  • ● Att anpassa teknik och lösningar till personifierade behov, främja innovation i nya underexploaterade områden och grupper samt ökat välbefinnande och bättre hälsa.
  • ● att bidra till delaktighet i samhället och respekt för människors lika värde, och att skapa attraktiva och inkluderande miljöer för arbete och fritid för alla.