Metalmining Internationalisering

Status: Pågående
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Metalmining Internationalisering
Dokument:
Kontakt: Bosse Lilja
Epost: bosse.lilja@iucdalarna.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Det primära syftet för projektet är att hitta arbetsmodeller där kluster kan öka sin internationella närvaro genom samverkan med utländska investerare och företag.
Regionen har en stark ställning inom specialstål. Målet är att stärka denna industri och öppna för nya aktörer inom såväl specialstål som applikationer för specialstål. Även FoU inom sektorn har behov av ytterligare internationella kontaktytor för att bibehålla sin ledande ställning.
Vidare avser projektet skapa en kanal för internationalisering av svenska företag inom sektorn. Dessa företag är typiskt små och medelstora företag som idag saknar praktiska möjligheter att nå samarbetspartners i projektets målmarknader. Företagen har ofta ett behov av  kompetens, kapital parallellt med marknadsaccess och en process för investeringsdriven internationalisering är därmed mycket ändamålsenlig.    
 

En nationell projektorganisation kommer att byggas upp under ledning av en styrgrupp, bestående av representanter för projektets partners. Projektet kommer att operativt ledas av en gemensam heltidsresurs, vilken organisatoriskt kommer att återfinns inom affärsområdet Materials Science på Invest Sweden. Utöver detta kommer Triple Steelix och Invest in Dalarna att också bidra med personella resurser utifrån det regionala perspektivet.
Projektledaren utgör en gemensam kontaktyta för deltagande partnerregioner samt Invest Swedens utlandsmarknader. Projektledaren kan även påräkna såväl affärsmässigt som ad-ministrativt stöd från Invest Swedens linjeorganisation.
Projektet arbetar uppsökande mot den svenska resursbasen och deltar aktivt i paketering av investeringsmöjligheter i Sverige samt i internationaliseringsprocessen. Vidare avses projektet utgöra en naturlig kompetens/erfarenhetskälla för de utländska marknadsrepresentanterna.