Energieffektivisering 2

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Energieffektivisering 2
Dokument:
Kontakt: Annieli Söderberg
Epost: annieli.soderberg@projekthydraulik.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Fortsättning på det av styrelsen beviljade energieffektiviserings av hydrauliksystem.

Detta är en direkt följd av tidigare, Projekt nr 87833, som är i slutskedet. Kvar att göra där är en slutlig
sammanställning av den rapport som Viktoriya Absalyamova, Högskolan Dalarna, ska föredra i samband med sin
magisterexamination den 8:e oktober.


I det första projektet gjordes ett pilotfall där resultatet visar att det finns stora möjligheter till att reducera
driftkostnaderna i för basindustrin vanligt förekommande hydrauliksystem. Information från det projektet sprids till
övriga företag inom stål- och processindustrin i Bergslagen.
Vid det projektets senaste styrgruppsmöte presenterade Viktoriya de beräkningar och samanställningar som hon
gjort av mätningsresultaten från Nätverksföretagens tidigare gjorda mätningar på hydrauliken för Betsrtäcka 3:s
inlopp vid SSAB.


Resultatet visar på en mycket låg verkningsgrad om man jämför den effekt som tillförs hydraulik- utrustningen och utför arbete under mycket korta tider, däremellan står systemet endast och håller trycket. I sammanställningen
anges även exempel på lösningar för att förbättrad energiutnyttning.


Erfarenheter från projektet leder till nya affärer på komersiella grunder vilket bidrager till tryggare arbetstillfällen i
regionen ( i Nätverk Hydraulik ingår mindre företag , även om ägarna här större företagsgrupperingar). Positiva
erfarenheter av sammarbeten mellan olika företag innebär också ökad konkurenskraft i samband med stora
upphandlingar. Basnäringen, stål- och papper blir dock de stora vinnarna genom möjlighet till
kostnadsbesparingar genom bättre tekniska lösningar.


Projektet ska vara ett samprojekt mellan företag i Nätverk Hydraulik och Process industrin i Bergslagen för att
genom att ta till vara gemensamma erfarenheter och kunskaper få fram konkreta förslag på hur man förbättrar
energiutnyttjandet i befintliga hydrauliksystem baserade på mätningar från de i pilotfallet gjorda mätningarna samt
ekonomiska kalkyker med payoff tider. Gjorda erfarenheter kommer även att bidra till en utveckling av nya
hydraulikutrustningar med bättre utnyttjande av den energi som tillförs. Viktigt är att man får fokus på
totalkostnaden och inte bara inköpskostnaden och för detta behövs erfarenhet från något verkligt fall.