Kunskapsbaserad avfallshantering

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Kunskapsbaserad avfallshantering
Dokument:
Kontakt: Roger Hydén, GR Sanering
Epost: roger.hyden@grsanering.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Ståltillverkningen ger upphov till stora volymer avfall, allt från olika typer av farligt avfall till värdefulla legeringsmetaller. De aktörer som finns idag har begränsade möjligheter att förbättra avfallshanteringen på ett strukturerat sätt.

Det här projektet är en pilotstudie som genomförs av GR Sanering vid Ovako Steel i Hofors. Studien ska kartlägga några komplexa avfallsflöden i ståltillverkningen – var avfallet uppstår, hur det samlas in, blandas med annat avfall, lagras och i övrigt hanteras. Efter kartläggningen analyseras hur hanteringen kan bli mer kostnads- och miljöeffektiv.

Denna pilotstudie är första steget i att förverkliga och utveckla ett nytt och effektivare sätt att hantera avfalls- och restprodukter i stålindustrin i Bergslagen. Det ska resultera i minskade kostnader, minskad miljöpåverkan, förbättrad arbetsmiljö, förbättrad kvalitetssäkerhet, goodwill till kunder och samhälle m.m.
Pilotstudien ska också vara starten för en långsiktig utveckling av effektivare restprodukthantering och att kunskaper byggs upp i regionen som kan ge möjlighet till försäljning av systemlösningar, teknik, utrustningar m.m. på en internationell marknad.

Avsikten är också att länka samman företag, myndigheter och högskola för att lyfta avfallshanteringen till en kunskapsbaserad verksamhet.