Energianalyser i stålindustrin

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Energianalyser i stålindustrin
Dokument:
Kontakt: Patric Ohlsson
Epost: patric@cleanproduction.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
I takt med att energipriserna stiger blir det angeläget för industrin att minska energikonsumtionen och nyttiggöra överskottsvärmen. Det finns stora outnyttjade potentialer i att ta vara på överskottsenergin. Med Bergslagen som bas driver Clean Production Center (CPC) uppbyggnaden av företagskluster som kan exploatera lokala lösningar för hållbar utveckling inom stålindustrin.
Ett delkluster inom CPC är inriktat på att utveckla och bygga lösningar för att ta vara på överskottsvärme i stålindustrin. Här är förmågan att genomföra energianalyser av stor vikt. En energianalys kräver en helhetssyn över den energi stålproduktionen rymmer samt en kunskap om vilka tekniska möjligheter som finns för att skörda, lagra, omvandla och transportera energin.
Projektets huvudmål är att etablera en verksamhet vid CPC som på kommersiell grund kan genomföra energianalyser vid stålföretagen i Bergslagen och som på sikt även kan sälja dessa tjänster internationellt. Ett av delmålen är att kartlägga spetsteknik på området, ett annat är att identifiera forskare som klustret kan/bör etablera samarbete med.


Läs mer på Clean Productions Centres webbsida