Realtidsmätning inom producerande verkstadsindustri

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Realtidsmätning inom producerande verkstadsindustri
Dokument:
Kontakt: Kjell Grundström
Epost: kjell.grundstrom@falun.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Med kommande arbetskraftsbrist och i jakten på effektivare produktionsprocesser måste man öka anläggningarnas driftsäkerhet och effektivitet. Triple Steelix erbjuder bland annat Smart Produktion för att effektivisera produktionen. Ett verktyg är realtidsmätning där man skapar underlag för uppföljning, planerat underhåll och åtgärdsprogram. Stopptidsuppföljning är ett verktyg som automatiskt registrerar stopptider i realtid som orsakas manuellt eller automatiskt.

Problemet är att befintliga system för bättre maskinutnyttjande är dyra, komplexa och inte alltid anpassade till företagens behov. Därför vill deltagarna i projektet studera hur man bättre kan säkra produktionsprocesserna och öka effektiviteten.

Syftet är bland annat att kartlägga projektdeltagarnas behov och undersöka vilka lösningar som finns idag.
Målet är att bygga upp kunskap om behoven av realtidsmätning i olika processer och om olika systems applicerbarhet utifrån vilken typ av produktion man har.

Företagen som är etablerade i Främby Hallar i Falun är beställare av projektet.