Förstudie - Metallurgisk slagg i termiska energilager

slaggtipp-o-fack1.png
Status:
Kategori:
Projekt: Metallurgisk slagg i termiska energilager
Dokument:
Kontakt: Mats Rönnelid
Epost: mrd@du.se
Parter/Aktörer: Inresol, Outokumpu, Högskolan Dalarna
Startdatum: 2017-03-13
Ansvarig på TS: Nicklas Tarantino
E-post: nicklas.tarantino@triplesteelix.se
Beskrivning:

Energilagring krävs för att tillmötesgå behovet av så kallad ”peak shaving”, som blir en konsekvens av ökad andel förnyelsebar energi de närmsta 20 – 30 åren. Genom att lagra elkraft i termiska system, för att vid behov åter omvandla den till elkraft, kan högre energitäthet och ökad cykeltålighet uppnås jämfört med traditionella batterisystem.

Praktiska försök har genomförts där Stirlingmotorn används för energiomvandling från termisk energi till elkraft. Energilagret består av en isolerad behållare med ett lagringsmedium. Mediet värms upp till smältpunkten med elektroder varvid materialet övergår till vätskefas. I detta försök användes metallisk kisel med en smälttemperatur på ca 1 450oC. Rent tekniskt har försöken varit lyckosamma, men för att tekniken ska bli ett alternativ till kemiska batterier krävs lägre pris för lagringsmedium.

Förstudien ska identifiera och kartlägga pågående forskning, projekt och applikationer inom området termisk energilagring, samt utvärdera den metalliska kiselns förutsättningar och egenskaper som termiskt lagringsmedium. Genom att studera och analysera en praktisk tillämpning med kisel som lagringsmedium, kan kravspecifikation fastställas för att utvärdera metallurgiska slaggprodukters möjlighet och förutsättningar som ersättningsmaterial.

Resultatet ska leda till och lägga grund för fortsatt forskning och experimentell försöksverk-samhet. Vid lyckade resultat är intentionen är att söka medel för ett större nationellt eller europeiskt FoU-projekt.