2016-dec OPTIR-DEMO Tempmätning med radar

Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Förstudie OPTIR-DEMO. Förstudie demonstrationsprojekt av temperaturmätning med radar i värmningsugnar
Dokument:
Kontakt: Patrik Ottosson
Epost: patrik.ottoson@s-group.se
Parter/Aktörer: Radarbolaget
Startdatum:
Ansvarig på TS: Nicklas Tarantino
E-post: nicklas.tarantino@triplesteelix.se
Beskrivning:

Radarbolaget genomför för närvarande ett projekt med namnet OPTIR tillsammans med Sandvik, SSAB, Ovako, Aga, FOI och Högskolan i Gävle. Målet är att ta fram metoder för att mäta färdighetsgraden och temperaturen på stålämnen i värmningsugnar med hög noggrannhet för att därigenom minska energianvändningen och miljöpåverkan genom reduktion av växthusgaser och kväveoxider.

Därutöver förväntas kostnadsbesparingar och effekter som kan leda till jämnare kvalitet och flexiblare tillverkning.Just nu sker en diskussion med OPTIR-parterna kring ett efterföljande demonstrationsprojekt. Ett demonstrationsprojekt skulle innebära installation och demonstration av on-line mätning i någon eller några av OPTIR deltagarnas värmningsugnar, med syfte att testköra, kalibrera och påvisa effekter under en längre tid. Ett demonstrationsprojekt skulle verifiera metoden och sprida projektresultatet både nationellt och internationellt.

 För att genomföra ett demonstrationsprojekt krävs bra underlag och data från industrin värmningsugnar. Live-mätningar från Sandvik kommer att göras inom ramen för OPTIR-projektet ochge ett visst underlag, men underlaget skulle kunna förbättras betydligt om live-mätningar även kunde göras hos SSAB.

Syftet med ansökt förstudieprojekt är att ta fram kompletterande underlag inför ett demonstrationsprojekt av temperaturmätningar med radarteknik i värmningsugnar, genom live-mätning hos SSAB. Målet är att påvisa hur temperaturmätningar med radar i värmningsugnar ska implementeras med ett befintligt ugnsstyrningssystem.

 Förstudien avser att genomföra live-mätningar på en av SSABs värmningsugnar där ett radarsystem mäter stålämnenas utvidgning och beräknar deras utvidgningshastighet. SSAB anpassar sitt befintliga ugnsstyrningssystem FOCS för att leverera estimerad utvidgningshastighet. En visualisering av processen tas fram. Där visas processen i 3D samt jämförande grafer mellan mätt och beräknad utvidgningshastighet.