2016-dec FORT - Nya värdekedjor Offshore

Framtidens_Vardekedjor_Offshore_Partners_-_hemsidan.jpg
Status:
Kategori:
Projekt: FORT - Framtidens Värdekedjor Offhore
Dokument:
Kontakt: Larz Ignberg
Epost: larz.ignberg@triplesteelix.se
Parter/Aktörer: Se deltagande verksamheter ovan
Startdatum:
Ansvarig på TS: Larz Ignberg
E-post:
Beskrivning:

EU:s mål är att 97% av all el skall komma från förnybara energikällor 2050. Den nya svenska energiöverenskommelsen från juni 2016 har ett övergripande mål att ha 100% förnybar elproduktion 2040. Omställningen till fossilfritt samhälle har inte minst satt fokus på utvinning av förnybar energi och ett ökat intresse riktas mot havsbaserade lösningar. Regeringen presenterade i slutet av 2015 sin maritima strategi som pekar ut marin energi som en del i framtida maritima satsningar. Arbetet med att ta fram en handlingsplan utifrån strategin har påbörjats. Även OECD riktar särskild uppmärksamhet mot havet och publicerade för några månader sedan den första rapporten med fokus på havets möjligheter för ekonomisk tillväxt "Ocean Economy 2030". Man pekar på att den framväxande industrin och aktiviteterna inom bl.a. offshore vind, tidvatten och vågenergi, kommer att ha en viktig roll i att skapa banbrytande ny vetenskap och teknik. Blue Growth är dessutom ett av EU:s satsningsområden som bidrar till möjligheter för såväl finansiering som samarbete för utvecklingsprojekt. Svensk industri kan ta en ledande roll genom att sätta fokus på att minimera LCOE (Levelized Cost of Energy). En stor del av systemkostnaderna finns i att utnyttja ny teknik för att optimera såväl material, design och tillverkning men även service och underhåll är en viktig del av totalkostnaden över en installations livstid. I grunden handlar det om att utveckla nya värde- och leverantörskedjor inom ett framtida svenskt utvecklings- och styrkeområde. Svensk havsbaserad verksamhet kopplad till energiutvinning har möjligheter både på hemma- och exportmarknaden men konkurrensen är stor och gör att svensk industri- och teknikutveckling måste ligga i framkanten inom både teknik och affärsmodeller. Redan idag levererar svensk stålindustri, direkt och indirekt, till offshoreindustrin men nedgången och omstruktureringen inom olja/gasindustrin ställer krav på nytänkande och nya marknader. Ett första steg att öka kontakterna mellan inte minst stålindustrin och havsbaserad förnybar energi har tagits genom förstudien Stål och Offshore. Det har i sin tur genererat såväl projektförslag som kontakter för fortsatt samarbete men också satt fokus på behovet av andra kompetensområden för att kunna utveckla och leverera konkurrenskraftiga system på en internationell marknad. Det nu aktuella fortsättningsprojektet kan därför bli ett nyckelprojekt för att samordna och utnyttja den svenska kompetensuppbyggnad som skett inom en rad kluster- och innovationsmiljöer som materialteknik, automation, visualisering, big data, fiberoptik, GIS och avancerad produktion, för att utveckla offshoreverksamhet och Blue Growth.