Cirkulära affärsmodeller

2018-01-08

cirkularar_affarsmodeller_bild.pngExperter från Dalarnas akademi och innovationssystem samlades för att utveckla cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri 

Regeringen ser cirkulär ekonomi som en möjlighet för svenska företag att öka sin konkurrenskraft och en nödvändighet för att nå de globala klimatmålen. Cirkulär ekonomi pekas ut som ett fokusområde i regeringens samverkansprogram, men hur kan företagen gå från ord till handling för att utveckla affärsmodeller som stödjer cirkulär ekonomi? Experter från Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park, IUC Dalarna och Triple Steelix 2.0 genomför under vintern en workshopserie för att lyfta goda exempel och ta fram en tillämpbar metodik.  I början av december 2017 samlades kompetenser inom material, konstruktion, produktion och affärsutveckling på Dalarna Science Park för att ta fram lämpliga frågeställningar ur ett företagsperspektiv.  

Cirkulär ekonomi beaktar hållbarhet, omvärldskrav och förändrade köpmönster, som sedan omsätts till nya och innovativa affärsmodeller. I framtiden måste verkstadsföretag i större utsträckning återanvända material, minimera spill på en ännu högre nivå, ta ansvar för produktens livscykel och se avfall istället som en värdefull råvara för fortsatt användning. Produkter måste designas för lång livslängd och god underhållsmässighet. En fråga till företagen är vad som händer när kunderna börjar dela på deras produkter, så kallad delningsekonomi? Några kända exempel är Uber och Airbnb som underminerar taxibolagens och hotellföretagens affärsmodeller.     

– Det är inte frågan om, utan när Bergslagens verkstadsföretag måste beakta och utveckla sin verksamhet och sina affärsmodeller mot cirkulär ekonomi, säger Nicklas Tarantino som leder projektet.

Många stora företag inom näringsliv och organisationer inom offentliga sektor börjar utveckla sina verksamheter mot ett cirkulärt förhållningssätt. Även många mindre företag har redan idag inslag av cirkulära ekonomi i sin verksamhet.

- Det kan vara så enkelt som att ta ett underhålls- och livscykelansvar för sin egna produkt ute hos kund, dela företagets outnyttjad kapacitet eller sälja överblivet skrot till grannföretaget, men det kan också handla om resurs- och energieffektiva tillverkningsmetoder som 3D-printing och additiv tillverkning, förklarar Nicklas.

Några utmaningar för att nå cirkulär ekonomi är regelverk och invanda beteenden, både i egen verksamhet och hos kunderna.

– Det bör vara en självklar och naturlig ”mindset” i företagen, där hela organisationen har en medvetenhet. Man kan dra paralleller till Lean-tänket, utvecklar Nicklas.   

Det kan också vara svårt att fastställa ekonomiskt värde innan man identifierat faktiska förluster, möjliga flöden och möjliga samverkanspartners. För att påvisa ekonomiska vinster kommer därför projektet lyfta goda exempel.   

cirkularer_affarsmodeller_bild_2.png

Bild: fr. vä. Stuart Pledger, Triple Steelix, visar goda exempel för Per Ander, Dela Mera, Patrick Kenger, Högskolan Dalarna, Gert Westergren, Triple Steelix och Hans Ersson, Högskolan Dalarna.    

Högskolan Dalarna ser potentialen i cirkulär ekonomi där man kopplar utmaningar och hållbarhetsmål till ekonomiska möjligheter. Hans Ersson är verksamhetsutvecklare på Högskolan Dalarnas EnergiKompetensCenter (EKC).

– Vi märker ett ökat medvetande hos företagen i olika forum. De börjar ta ett större ansvar för miljö och klimat. Då är det också bra om det leder till bättre ekonomi och ökad konkurrenskraft. För oss på Högskolan Dalarna och EKC handlar det dels om att hitta vårt angreppssätt inom området, så att vi använder och utvecklar våra resurser och kompetens på rätt sätt, och dels att allokera resurser och kompetens så vi kan stödja företagen på bästa möjliga sätt, säger Hans.   

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett industriellt systemtänk och ett sätt att skapa affärsmodeller, öka konkurrenskraften, minska riskerna och minska miljöpåverkan. Man ser på resurser och deras värde på ett helt nytt sätt.

Det innebär att man utifrån ett verksamhets- och kundperspektiv analyserar, utvecklar och implementerar metoder, rutiner och system för att exempelvis:  

  • Återvinna och återanvända material, spill och uttjänta produkter
  • Förlänga produkternas livslängd
  • Standardisera och tillverka modulära och flexibla produkter för lång livslängd
  • Dela på kapacitet för ökad nyttjandegrad och minskade investeringskostnader
  • Nyttja nya och alternativa material
  • Effektivisera processer
  • Använda förnyelsebar energi

Utifrån identifierade och genomförda åtgärder kan företaget forma sin affärsmodell och öppna upp för nya möjligheter, samarbeten och partnerskap med andra företag.Cirkular_ekonomi_partner_logos_r1_2.jpg